Raskassuojan valinta perustuu vaadittavaan suojausluokkaan

Raskassuojan tehtävä työmaalla on estää ajoneuvojen joutuminen työntekijöiden päälle tai vaaralliseen paikkaan. Raskassuojan valinta perustuu työmaalla vaadittavaan suojausluokkaan.

Suojausluokan määrittelee muun muassa työmaan ohi kulkevan tien liikennemäärä, nopeustaso, vaaran laatu ja kesto. Suojausluokat on luokiteltu seuraavasti:

K0 Suistumista ei estetä, mutta sulkupylväillä parannetaan tien reunan näkyvyyttä.
K1 Alhaisella ajonopeudella (yleensä alle 50 km/h) tapahtuneet suistumiset estetään aukottomalla betonielementtijonolla*.

Kapean tien suoralla osuudella voi käyttää myös tien pintaan ankkuroitavaa tilapäistä korkeaa reunatukea K1**.

K2 Suistuminen estetään testatulla kaiteella, joka on mitoitettu henkilöautolle ja liikkuu kuorma-auton törmäyksessä. Liikennevirasto voi hyväksyä muunkin ratkaisun.
K3 Suistuminen estetään testatulla kaiteella, joka on mitoitettu myös loiville kuorma-autotörmäyksille.

Ota yhteyttä, kun pohdit raskassuojan valintaa!

* Lue lisää: Betonielementtijono K1

Betonielementtijonon ei tarvitse olla testattu SFS-EN 1317-2 mukaisesti. Tästä syystä sitä ei voida kutsua kaiteeksi. 

 • Betonielementin pohjan leveyden tulee olla 0,4–0,7 m ja korkeuden 0,0–0,2 m suurempi kuin pohjan leveyden.
 • Betonielementit kytketään toisiinsa elementin päässä olevilla kiinnikkeillä. Kiinnikkeiden ei tarvitse olla kytkettynä usein avattavissa kulkuaukoissa. Vaihtoehtoisesti voidaan hyväksyä ponttiliitos, kun betonielementit ovat tiiviissä jonossa.
 • Jatkoksista enintään 10 % saa olla avonaisia kiinnikkeiden viallisuuden tai ponttiliitoksen raon vuoksi.
 • Betonielementtijonon etupinnan on oltava sileä jonon pituussuunnassa eikä jatkoksissakaan saa olla yli 40 mm porrastumia.
 • Etupinta voi olla pystysuora tai kalteva tai näiden yhdistelmä.
 • Betonielementtijono aloitetaan hyvissä ajoin ennen vaaran paikkaa.
 • Betonielementtijonon pää tulee suojata joko törmäysvaimentimella tai kääntämällä jonon pää sivuun siten, että viistous on enintään 1:7.
 • Nopeustason ollessa alle 50 km/h voidaan käyttää 1:4 viistoutta tai sijoittaa alkuviiste betonielementtijonon eteen.
 • Näkyvyyden parantamiseksi betonielementtien päälle asennetaan keltaisia 50 x 150 mm heijastimia 10 m välein. Heijastimien heijastavuusluokan tulee olla vähintään R2.
 • Kaarteissa, kapenemakohdissa ja 20 m matkalla elementtijonon päistä heijastimia sijoitetaan 5 m välein.

** Lue lisää: Tilapäinen korkea reunatuki K1

Tilapäisenä korkeana reunatukena käytetään poikkileikkaukseltaan 300 x 300 mm betonipaalua, joka ankkuroidaan tienpintaan.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 250 x 250 mm betonipaaluja, jotka kohotetaan 50 mm korkuisilla puupaloilla maasta irti. Kun nopeustaso on enintään 50 km/h, voidaan käyttää 250 x 250 mm paaluja ilman korotuspalojakin.

 • Ankkurointina on maahan porattu 0,8 m pituinen 32 mm harjateräs tai vastaava, joka upotetaan 0,6 m syvyyteen lähellä paalun päätä.
 • Betonipaalujen pituus on 3–12 m. Paalujen jatkoksina käytetään 1 m pituista palaa teräksistä neliön muotoista putkea, U-kourua tai vastaavaa, johon paalujen päät sopivat. Ankkuroinnin ja jatkoksen tehtävänä on estää paalujen pyörähtäminen ja siirtyminen törmäyksessä.
 • Reunatuki tehdään näkyvämmäksi sulkupylväillä. Sulkupylväät voidaan kiinnittää jatkoskappaleeseen tai paalun päälle.
 • Suoralla osuudella sulkupylväitä tulee asentaa noin 10 m välein. Kaarteissa, 20 metrin matkalla kaiteen päistä sekä kohteissa, joissa ajorata kapenee, tulee sulkupylväiden asennustiheyden olla enintään 5 m.

Huomaa, että korkea reunatuki ei riitä suojaksi silloilla, jyrkissä kaarteissa eikä sellaisissa paikoissa, joissa jyrkähkö törmäys on mahdollinen. Näissä kohdissa tulee aina käyttää kaidetta.

K2-K3 Työnaikainen kaide

Markkinoilla on tarjolla useita tilapäisiin liikennejärjestelyihin tarkoitettuja betoni- ja teräskaiteita, jotka on testattu standardin SFS-EN 1317-2 mukaisesti ja kelpaavat näin K2- tai K3-luokan kaiteiksi.

Työmaakaiteen voi CE-merkitä vain siinä tapauksessa, että se on tarkoitettu myös pysyväksi kaiteeksi.

 • Luokkaan K2 kelpaavat SFS-EN 1317-2 standardin luokan T2, N1 ja N2 kaiteet sekä suojausluokan K3 kaiteet.
 • Luokkaan K3 kelpaavat standardin luokkien T3, H1 ja H2 kaiteet.

Myös pystysuora sileä tukimuuri tai vastaava muu liikkumaton betoniseinä rinnastetaan luokan K3 kaiteeseen.

Suuremmassa törmäyskoeluokassa hyväksytty kaide täyttää automaattisesti alemman suojausluokan vaatimukset.

Ota yhteyttä, kun etsit oikeaa ratkaisua raskassuojaukseen!

Raskassuojaus Ota yhteyttä!


Jätä kommentti